ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ


ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

  • Karnataka Nataka Academy
   ಡಾ. ಶೈಲಜಾ. ಎ.ಸಿ
   ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ :

 1. ಶ್ರೀ ಕೆ. ರೇವಣ್ಣ
 2. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ
 3. ಶ್ರೀ ಬೋಜಣ್ಣ
 4. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ